Kenelle TEAK eli työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus on tarkoitettu?

Työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus on suunnattu työikäiselle nuorelle ja aikuiselle, joka tarvitsee sairauden, toimintakyvyn heikentymisen ja kokonaistilanteen vuoksi yksilöllistä työhönvalmentajien tukea työtehtävän, ammattialan tai opiskelualan valintaan. TEAKin toteuttaa työpari, joista toinen toimii asiakkaan omaohjaajana. Työhönvalmentajat tukevat asiakasta tarvittaessa myös palkkatyöhön työllistymisessä tai ammatinharjoittajaksi tai yrittäjäksi ryhtymisessä.
 

TEAKin tavoitteena on:

 •  tukea asiakkaan pääsyä koko- tai osa-aikaiseen palkkatyöhön avoimille työmarkkinoille tai koko- tai osa-aikaiseksi yrittäjäksi tai ammatinharjoittajaksi

 •  tukea asiakasta urasuunnitelman teossa ja alavaihtoehtojen valinnassa sekä valitun ammattialan työn soveltuvuuden varmistamisessa

Sisältö ja toteutus

TEAK alkaa avomuotoisilla kuntoutuspäivillä Caribian toimipisteessä itsenäisesti ja omaohjaajan kanssa työskennellen. Pääpaino kuntoutuksessa on työharjoittelupaikalla työskentelemisessä työhönvalmentajien tuella.
 

TEAKissa on kolme erilaista palvelulinjaa (omasi näet Kelan myönteisestä kuntoutuspäätöksestä):
 

 • Työkokeilu on tarkoitettu asiakkaalle, joka tarvitsee tukea soveltuvan ammattialan, työtehtävän tai opiskelualan valintaan ja sen soveltavuuden varmistamiseen. Työkokeilussa asiakas saa työhönvalmentajien tukea urasuunnitelman teossa ja alavaihtoehtojen valinnassa sekä valitun ammattialan työn soveltuvuuden varmistamisessa. Työkokeilun kesto on 60pv.

 • Työhönvalmennus on tarkoitettu asiakkaalle, joka tarvitsee tukea palkkatyöpaikan etsimiseen ja työllistymiseen tavoittelemalleen ammattialalle Työhönvalmennuksessa asiakas saa työhönvalmentajien tukea palkkatyöpaikan etsintään tavoittelemaltaan ammattialalta ja siirtyessään palkkatyöhön. Työhönvalmennuksessa sovitettaan yhteen asiakkaan osaaminen, työ- ja/tai toimintakyky sekä tavoitellun työtehtävän vaatimukset.  Työhönvalmennuksen kesto on 60-180pv.

 • Työkokeilun ja työhönvalmennuksen yhdistelmä on tarkoitettu asiakkaalle, joka tarvitsee runsaampaa ja pitkäkestoisempaa työhönvalmentajien tukea omien uratavoitteiden, työ- ja toimintakykyä vastaavien ammattialojen, soveltuvien työnkuvien ja työpaikkojen täsmentämisessä ennen ulkopuoliseen palkkatyöpaikkaan siirtymistä. Työkokeilun ja työhönvalmennuksen yhdistelmän kesto on 120–240 pv.

.

Miten pääsee?

TEAKiin haetaan toimittamalla lääkärin B-lausunto ja Kelan kuntoutushakemus KU101 Kelaan. Myönteisen päätöksen saapuessa otamme asiakkaaseen yhteyttä ja sovimme aloitusajankohdan kuntoutukselle.

 

Ammatillisen kuntoutuksen info

Kaipaatko lisätietoja ammatillisesta kuntoutuksesta? Tule kuuntelemaan ammatillisen kuntoutuksen infoa parillisten viikkojen torstaina klo 14–15 Petrean Caribian toimipisteeseen (Kongressikuja1)! Ennakkoilmoittautumista ei tarvita, kokoontuminen Caribian pääaulassa.

Seuraavat infot:

10.8.2023
24.8.2023
7.9.2023
21.9.2023
5.10.2023
19.10.2023

Lisätietoja:

Mika Huolman
Kurssisihteeri

040 192 6299
mika.huolman@petrea.fi  

 

Tietosuojaseloste
Sulje ikkuna

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

Petrea kuntoutus (2078375-1)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Satu Huolman
020 754 7200
satu.huolman@petrea.fi

Henkilörekisterin nimi

Petrea kuntoutus asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

 1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
 2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
 3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
 4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
 5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
 6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
 7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Petrea kuntoutus
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
satu.huolman@petrea.fi

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

Sulje ikkuna