Miten pääsen KIILA-kuntoutukseen?

KIILA-kuntoutus on Sinulle, jos:

 • olet vakituisessa työsuhteessa tai työskentelet määräaikaisissa, toistuvissa työsuhteissa tai
 • olet yrittäjä
 • sinulla on sairaus tai vamma, joka olennaisesti on heikentänyt tai saattaa lähivuosina heikentää työkykyäsi ja mahdollisuuksiasi ansaita toimeentulo
 • olet alle 67-vuotias

lisäksi kuntoutustarvettasi ja mahdollisuuksiasi on jo selvitelty ja työterveyshuollossa / terveydenhuollossa on jo tehty toimenpiteitä asian korjaamiseksi.

KIILA-kuntoutuksen tavoite

Kuntoutuksen tavoitteena on parantaa ja tukea työntekijän työkykyä sekä edistää hänen pysymistään työelämässä ja vastata kuntoutujan kuntoutustarpeeseen.

KIILA-kuntoutuksen sisältö

Kurssi sisältää yksilöllisen tilannearvion, 10-13 kuntoutuspäivää ryhmänä, 2-4 yksilöllistä lyhyttä tapaamista sekä yksilöllisen käyntikerran kuntoutuksen lopussa. Työterveys ja esimies osallistuvat yhteen yhteistyöpäivään kuntoutujan kanssa. Nämä toteutetaan 1-1,5 vuoden aikana.

KIILA-kuntoutuksen sisältö perustuu toimiviin ratkaisuihin ja käytäntöihin, jotka liittyvät kuntoutujan työhön ja hänen terveytensä ja elämänhallintansa tukemiseen. Kuntoutuksen aikana arvioidaan myös kuntoutukseen johtaneita syitä, työntekijän nykyistä työnhallintaa ja mahdollisuuksia parantaa sitä.

Kuntoutujan toimintaympäristö ja elämänpiiri huomioidaan kuntoutuksen sisällössä. Kuntoutumisessa painotetaan myös kuntoutujan oppimista ja omaa aktiivista roolia. Kuntoutusyhteistyö työnantajan ja työterveyshuollon kanssa on valmennuksen aikana hyvin tiivistä.

Miten pääsen mukaan KIILA-kuntoutukseen?

Ryhmämuotoisen KIILA-kuntoutuksen hakijana voivat olla työnantajat, työterveyshuollot, liitot ja yhdistykset. Näiltä tahoilta voit tiedustella KIILA-kuntoutuksen mahdollisuudesta.

Hakemus tehdään Kelan sivuilla sähköisesti KATSO-tunnisteita käyttämällä. Sähköisen hakemuksen jälkeen palveluntuottaja ottaa yhteyttä hakijaan ja yhdessä sovitaan suunnittelukokouksesta ja kuntoutuksen toteutuksesta.

Suunnittelukokouksen jälkeen kunkin hakijan B-lausunto ja kuntoutushakemus KU 101 toimitetaan Kelaan.

KIILA-kuntoutuksen ryhmäkoko on 8 kuntoutujaa.

Yksittäiset hakijat esim. yrittäjät voivat toimittaa hakemuksen KU 101 ja B-lausunnon suoraan kelaan.

Valtakunnalliset KIILA-kurssit, joihin voi hakea koko Suomen alueelta:

Suomen taiteilijaseuran jäsenliitot / ammattikuvataitelijat
alkaa 4.2.2019, kurssinro 76183, linkki Kelan kuntoutuskurssihakuun » 

Yrittäjät
alkaa 11.3.2019, kurssinro 76192, linkki Kelan kuntoutuskurssihakuun »

Kuljetusalalla työskentelevät
alkaa 26.8.2019, kurssinro 76191, linkki Kelan kuntoutuskurssihakuun »

Alueelliset KIILA-kurssit:

MTK-Varsinais-Suomen ja Satakunnan maaseutuyrittäjät
alkaa 18.2.2019, kurssinro 76187, linkki Kelan kuntoutuskurssihakuun »

Seurakuntatyössä olevat (esim. lähetyssihteeri, nuoriso-ohjaajat yms.)
alkaa 5.8.2019, kurssinro 76184, linkki Kelan kuntoutuskurssihakuun »

Turun yliopiston hallinto- ja toimistohenkilökunta
alkaa 23.04.2019, kurssinro 76190, linkki Kelan kuntoutuskurssihakuun »

Turun yliopiston esimiehet
alkaa 29.7.2019, kurssinumero 76189, linkki Kelan kuntoutuskurssihakuun »

Turun yliopiston yliopisto-opettajat ja lehtorit
alkaa 23.9.2019, kurssinro 76188, linkki Kelan kuntoutuskurssihakuun »

Turun Osuuskaupan henkilöstö
alkaa 16.12.2019, kurssinro 76186, linkki Kelan kuntoutuskurssihakuun  »

KIILA-kurssin esite

Lisätietoja:

Satu Kiviranta
Kurssisihteeri
040 192 6278
satu.kiviranta@petrea.fi

Kysy kuntoutuksesta
ma-pe klo 12-14
040 192 6295
kysykuntoutuksesta@petrea.fi

Tietosuojaseloste
Sulje ikkuna

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

Petrea kuntoutus (2078375-1)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Satu Huolman
020 754 7200
satu.huolman@petrea.fi

Henkilörekisterin nimi

Petrea kuntoutus asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

 1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
 2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
 3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
 4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
 5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
 6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
 7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Petrea kuntoutus
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
satu.huolman@petrea.fi

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

Sulje ikkuna