Tietosuojaperiaatteemme

 

Petrea on vastuullinen kuntoutusalan toimija ja käsittelee kaikessa toiminnassaan henkilötietoja huolellisesti pitäen huolta tietosuojaan liittyvistä velvollisuuksistaan. Petrean noudattaa EU:n yleistä tietosuoja-asetusta, voimassaolevaa lainsäädäntöä sekä viranomaisten ohjeistuksia henkilötietojen käsittelystä. 

Miksi käsittelemme henkilötietoja?

 

Tarvitsemme henkilötietoja voidaksemme suunnitella, toteuttaa ja kehittää asiakasprosessejamme tai rekrytoidessamme työntekijöitä.  Keräämme vain sellaisia tietoja, joita tarvitaan näihin tarkoituksiin. 

 

Henkilötietoja saamme kuntoutuspalvelun tilaajalta, asiakkaalta itseltään sekä hänen asiakkuusprosessiinsa osallistuvalta työryhmältä tai työnhakijalta itseltään. Tarvittaessa hankimme tietoja muilta tahoilta vain asiakkaan luvalla.

Tietojen käsittely, luovutus ja säilyttäminen

 

Henkilötietoja käsittelevät vain asiakkuus- tai rekrytointiprosessiin osallistuvat Petrean työntekijät.  

Kuntoutuspalvelun tilaajalle ja asiakkaalle luovutetaan kuntoutusseloste liitteineen, läsnäolotodistus ja lasku. Petrean yhteistyökumppaneille asiakasrekisteristä luovutetaan ainoastaan kuntouksen aikana tarvittavien palveluiden järjestämiseen tarvittavat tiedot. Näitä ovat esim. majoitus- ja ravintopalveluiden järjestämiseen tarvittavat tiedot. Asiakasrekisterin tietoja säilytetään STM:n asetuksessa 99/2001 määrätyn ajan. Työnhakijarekisterin tietoja säilytetään niin kauan kuin se on tarpeen henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen kannalta tai rekisterinpitäjän lakisääteisten velvollisuuksien noudattamiseksi.

Rekistereihin merkityt tiedot ovat salassa pidettäviä. Emme luovuta rekistereihimme sisältyviä tietoja sivullisille ilman asianomaisen lupaa. Sivullisille tietoja on mahdollista luovuttaa vain asianomaisen kirjallisella tai asiayhteydestä muuten ilmenevällä suostumuksella tai lainsäädännön nimenomaisen määräyksen perusteella. Tietoja pyytävän on aina selvitettävä oikeutensa tietojen saamiseen.

 

Asiakkaalla tai työnhakijalla on milloin tahansa oikeus kieltää  rekisterinpitäjää luovuttamasta itseään koskevia tietoja. 

Tietojen tarkastus ja oikaisu

 

Asiakasrekisteriin rekisteröidyllä asiakkaallamme on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot 

 • Tarkastuspyyntö tehdään henkilökohtaisella käynnillä suullisesti tai allekirjoitetulla kirjallisella pyynnöllä.
 • Pyyntö osoitetaan tutkineelle lääkärille, muulle työryhmän jäsenelle tai ylilääkärille.
 • Pyytäjälle annetaan kohtuullisessa ajassa tilaisuus tutustua potilasasiakirjoihinsa tai pyydettäessä tiedota annetaan kirjallisesti.
 • Tietojen antaja tarjoaa asiantuntija-apua tietojen tulkitsemiseksi.
 • Tarkastusoikeuden käyttäminen on maksutonta kerran vuodessa.

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai asiakkaan vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä asiakasrekisterissämme oleva virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. Pyyntö tiedon korjaamisesta osoitetaan ylilääkärille, joka päättää asiasta. 

 

Työnhakijarekisteriin rekisteröidyllä on lainsäädännön mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Kirjalliset pyynnöt ja huomautukset tulee osoittaa kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

 

Asiakasrekisterin tietosuojaseloste (pdf)

 

Työnhakijarekisterin tietosuojaseloste (pdf)

 

 

 

Tietosuojaseloste
Sulje ikkuna

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

Petrea kuntoutus (2078375-1)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Satu Huolman
020 754 7200
satu.huolman@petrea.fi

Henkilörekisterin nimi

Petrea kuntoutus asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

 1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
 2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
 3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
 4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
 5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
 6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
 7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Petrea kuntoutus
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
satu.huolman@petrea.fi

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

Sulje ikkuna